Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας
Τρίτη Νοέμβριος 20, 2018

Έγγραφα για την κτήση Ελληνικής ιθαγένειας (22-2-2016)

Σας κοινοποιούμε τα απαραίτητα έγγραφα (αιτήσεις και βεβαίωση παρακολούθησης) για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας από κηδεμόνα

Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας του ιδίου

Βεβαίωση παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Οδηγίες για χορήγηση βεβαίωσης