Γενικά Θέματα
Κυριακή Ιούλιος 12, 2020
logo_001.jpg

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thank you for saving my life) (9-7-2015)

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.45035/16-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΦΥΟ-7Χ4) έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thankyouforsavingmylife)

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thank you for saving my life)