Δικαιολογητικά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1. Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας (Πρότυπο Διαβιβαστικό-1a)

2. Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας και τους/τις συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικούς (όχι ατομικές αιτήσεις) (Έντυπο Αίτησης-2a)

3. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας (Πρότυπο-3a)

4. Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
 α) η απόφαση του συλλόγου για την έγκριση πραγματοποίησης της επίσκεψης
 β) ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
 γ) τα ονόματα των συμμετεχόντων/χουσών εκπαιδευτικών
 δ) αναλυτικά: πρόγραμμα μετακίνησης με διευκρίνιση μεταφορικού μέσου (ώρες/μέρες/αριθμοί πτήσεων), περιγραφή διαμονής (Πρότυπο Πρακτικού-4a)

5. Αντίγραφο της επίσημης υπογεγραμμένης έγκρισης και σύμβασης του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό (Ι.Κ.Υ.) ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο

6. Πρόσκληση (ονομαστική) και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να αποφεύγεται η αλλοίωση του περιεχομένου των εντύπων
2. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, ώστε να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης

3. Η πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, ,η διαδικασία επιλογής του ταξιδιωτικού πρακτορείου, η ταξιδιωτική ασφάλεια και η υγειονομική περίθαλψη παραμένουν στο σχολείο ενώ ταυτόχρονα υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δικαιολογητικών

  

Β. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1. Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας (Πρότυπο Διαβιβαστικό-1b)

2. Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας και τους/τις συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικούς (όχι ατομικές αιτήσεις) (Έντυπο Αίτησης-2b)

3. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας (Πρότυπο Πρακτικού -3b)

4. Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
  α) η απόφαση του συλλόγου για την έγκριση πραγματοποίησης της επίσκεψης
  β) ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
  γ) τα ονόματα των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/τριών ανά τάξη και των συνοδών εκπαιδευτικών  (αρχηγός - συνοδοί και αναπληρωτές τους)
  δ) αναλυτικά: πρόγραμμα μετακίνησης με διευκρίνιση μεταφορικού μέσου (ώρες/μέρες/αριθμοί πτήσεων), περιγραφή διαμονής (Πρότυπο Πρακτικού-4b)

5. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας ότι τηρεί στο γραφείο του/της τις ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων (Πρότυπο Βεβαίωσης-5b, Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-6b), καθώς και τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται πριν τις 6 π.μ. και μετά τις 10 μ.μ. (Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-7b)

6. Αντίγραφο της επίσημης έγκρισης και σύμβασης του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό (Ι.Κ.Υ.) ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο

7. Πρόσκληση (ονομαστική) και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να αποφεύγεται η αλλοίωση του περιεχομένου των εντύπων
2. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, ώστε να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση της

3. Η πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, ,η διαδικασία επιλογής του ταξιδιωτικού πρακτορείου, η ταξιδιωτική ασφάλεια και η υγειονομική περίθαλψη παραμένουν στο σχολείο ενώ ταυτόχρονα υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δικαιολογητικών
4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων και των δύο περιπτώσεων τηρούνται στο γραφείο του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας (δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δικαιολογητικών)

    

Έγγραφα Υπουργείου

1. Y.A. 33120/ΓΔ4/2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017 με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

2. Ασφάλεια σχολικών μεταφορών (Φ.9/48/12042/Γ1 3-2-2009)

3. Φιλοξενία μαθητών (14520/Ι 4-2-2011)

4. Μνημόνιο - Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΔΒΜΘ και του Υπουργείου Πολιτισμού και του H.A.T.T.A.