Δικαιολογητικά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τετάρτη Ιούλιος 24, 2024
logo_0012.jpg

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Κατηγορία: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΕΚ

    -    25735/Η1/20-2-2020 Υ.Α., ΦΕΚ 625 τ.Β΄/27-02-2020

Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Erasmus+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

-          Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 Υ.Α., ΦΕΚ 2888 τ.Β’/17-7-2020

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

-          20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α., ΦΕΚ 456 τ.Β’/13-2-2020

Εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών – τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

 

Α. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1.Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας (Πρότυπο Διαβιβαστικό-1a)

2. Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας και τους/τις συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικούς (όχι ατομικές αιτήσεις) (Έντυπο Αίτησης-2a)

3.Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας (Πρότυπο-3a)

4.Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
 α) η απόφαση του συλλόγου για την έγκριση πραγματοποίησης της επίσκεψης
 β) ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
 γ) τα ονόματα των συμμετεχόντων/χουσών εκπαιδευτικών
 δ) αναλυτικά: πρόγραμμα μετακίνησης με διευκρίνιση μεταφορικού μέσου (ώρες/μέρες/αριθμοί πτήσεων), περιγραφή διαμονής (Πρότυπο Πρακτικού-4a)

5. Αντίγραφο της επίσημης υπογεγραμμένης έγκρισης και σύμβασης του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό (Ι.Κ.Υ.) ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο

6. Πρόσκληση (ονομαστική) και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής

7. Υπεύθυνη Δήλωσηότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και δικαιολόγηση τρόπου αναπλήρωσης διδακτικών ωρών.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να αποφεύγεται η αλλοίωση του περιεχομένου των εντύπων.
2. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, ώστε να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης.

3. Η πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, η διαδικασία επιλογής του ταξιδιωτικού πρακτορείου, η ταξιδιωτική ασφάλεια και η υγειονομική περίθαλψη παραμένουν στο σχολείο ενώ ταυτόχρονα υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δικαιολογητικών.

  

 

Β. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1.Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας (Πρότυπο Διαβιβαστικό-1b)

2.Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας και τους/τις συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικούς (όχι ατομικές αιτήσεις) (Έντυπο Αίτησης-2b)

3.Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας (Πρότυπο Πρακτικού -3b)

4.Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
  α) η απόφαση του συλλόγου για την έγκριση πραγματοποίησης της επίσκεψης
  β) ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
  γ) τα ονόματα των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/τριών ανά τάξη και των συνοδών εκπαιδευτικών  (αρχηγός - συνοδοί και αναπληρωτές τους)
  δ) αναλυτικά: πρόγραμμα μετακίνησης με διευκρίνιση μεταφορικού μέσου (ώρες/μέρες/αριθμοί πτήσεων), περιγραφή διαμονής (Πρότυπο Πρακτικού-4b)

5.Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας ότι τηρεί στο γραφείο του/της τις ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων (Πρότυπο Βεβαίωσης-5b, Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-6b), καθώς και τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται πριν τις 6 π.μ. και μετά τις 10 μ.μ. (Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-7b)

6.Αντίγραφο της επίσημης έγκρισης και σύμβασης του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό (Ι.Κ.Υ.) ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο

7. Πρόσκληση (ονομαστική) και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να αποφεύγεται η αλλοίωση του περιεχομένου των εντύπων
2. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, ώστε να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την πραγματοποίηση της

3. Η πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, ,η διαδικασία επιλογής του ταξιδιωτικού πρακτορείου, η ταξιδιωτική ασφάλεια και η υγειονομική περίθαλψη παραμένουν στο σχολείο ενώ ταυτόχρονα υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δικαιολογητικών.
4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων και των δύο περιπτώσεων τηρούνται στο γραφείο του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας (δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δικαιολογητικών).