Έντυπα Οδηγών/Συνοδών ΙΔΟΧ
Τετάρτη Ιούνιος 12, 2024
logo_0012.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ) ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.  1847/03-06-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: Ψ7ΙΗ46ΜΤΛΗ-7Ρ0), προσκαλεί όσους/όσες επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στη Λέσβο. Για περισσότερες πληροφορές ανατρέξτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2022 (1847/03-06-2022)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10.06.2021

ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ