Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάρτιος 01, 2024
logo_0012.jpg

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

2η Ειδική Πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου.

 

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) (ανακοινοποίηση 19-10-2023) και 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης αιτουμένων  μετάθεση  εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς της.

Πληροφορίες-Διευκρινίσεις

Καλαβρέζου Ευδοκία 2251048164

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ME ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ BRAILLE

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου.

 

 

Ανακοινωση  προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου.

 

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) (ανακοινοποίηση 19-10-2023) και 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 21-11-2023 έως  και 24-11-2023 στο κεντρικό e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους.

 

Πληροφορίες-Διευκρινίσεις

 

2251048164 Καλαβρέζου Ευδοκία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΔΕΥ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24 (ΝΕΟ)

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στα ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα κάτωθι:

1) Η τοποθέτηση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι προσλήφθηκαν στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και κατά των οριζόμενων σε αυτές χρονικών προθεσμιών (7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες από 08:00 έως και 14:30). Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί των εδρών των ΣΔΕΥ, στα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΔΕΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΔΕΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)

3) Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ καταθέτουν στα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης τους και τα αναφερόμενα, τόσο στην παρ. 8 του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. 104627/ΦΓ5/7.08.2020 (ΦΕΚ 344/10.8.2020 τ. Β), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes δικαιολογητικά.

Ειδικά, τα κάτωθι έντυπα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι ώρα 14.30 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αυθημερόν πρόσληψη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη και η Υπηρεσία μας δε θα ευθύνεται γι' αυτό.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4) Όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ, προκειμένου να καταταχθούν και να προαχθούν μισθολογικάκατά την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους πρέπει να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, και την τυχόν  αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  και συγκεκριμένα:

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Β) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου ΚΑΙ  σε δημόσια σχολεία (εφόσον αυτά ζητηθούν).

Ε) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

ΣΤ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ 1 ΑΡΧΕΙΟ PDF (ΠΛΗΝ ΤΑ α) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ   β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ  γ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF)

 

Όσο αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 

1)  Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε  ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Βορείου Αιγαίου καλύνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ , σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

2) Η αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες θα γίνει από τους υποψήφιους την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

3) Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, επισυνάπτουμε την Απόφαση ίδρυσης των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου.

 

Η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας ορίζεται από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους ή στο σχολείο-έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που προσλαμβάνονται.