Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης και οι Πίνακες απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών και ΔΕ Οδηγών

Στη Μυτιλήνη, σήμερα ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 π.μ. αναρτήθηκαν οι Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης και οι Πίνακες απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών και ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, οι οποίοι αφορούν στην κάλυψη των κατωτέρω θέσεων ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Απασχόλησης

(Σχολική Μονάδα)

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

(Δ. Μυτιλήνης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ*

(ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΑΧ/ΦΟ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2022

1

102

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

(Δ. Μυτιλήνης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2022

1

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ