Θέματα Προσωπικού
Τρίτη Νοέμβριος 29, 2022
logo_001.jpg

Δημιουργία λογαριασμού στο Π.Σ.Δ. και εργαλείο ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης e-class

Οδηγίες για δημιουργία λογαριασμού στο Π.Σ.Δ.

Εργαλείο ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης e-class

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.