Ανακοινώσεις
Τετάρτη Ιανουάριος 26, 2022
logo_001.jpg

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δελτίο τύπου για την πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου από την Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την πρόσληψη ΔΕ Οδηγού και ΔΕ Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου

Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε εφαρμογή της με αριθμ.πρωτ. 3465/27-08-2020/ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΡΤ446ΜΤΛΗ-ΔΙ9) και το Παράρτημα με σήμανση 02.12.2019, προσκαλεί όσους/όσες επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Δήμου Μυτιλήνης) να υποβάλλουν τα κάτωθι:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ.6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

συνοδευόμενα από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία ορίζεται αποκλειστικά από αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ανωτέρω Δελτίο Τύπου.

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Διευκρίνηση για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 για την πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου σε ΣΜΕΑΕ ευθύνης μας

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για την πλήρωση θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 3465/27-08-2020 Ανακοίνωσης, ότι η προθεσμία έναρξης και λήξης υποβολής της σχετικής αίτησης (μαζί με τα απαιτούμενα διακαιολογητικά) θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ως εκ τούτου, αιτήσεις που υποβάλλονται πριν την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας, δε λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να επαναϋποβληθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου  ως εξής:

1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ  (Υπόδειγμα 1)

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις  ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της Υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/Υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.