Ανακοινώσεις
Τρίτη Αύγουστος 09, 2022
logo_001.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251048160

 

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών σε ΚΕΣΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΚΕΣΥ

 

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές/τριες  στα ΚΕΣΥ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,ότι την ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕΣΥ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά.

 

1.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.

Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση κτήσης αυτού.

3.

Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Σεπερίπτωσηπουοτίτλοςείναιξενόγλωσσος,απαιτείταιεκτόςαπότονίδιοτον τίτλο,ημετάφρασηαυτούκαιηαναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τονίζεται ότι η  ημερομηνία της αίτησης αναγνώρισης ΜΔΕ θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας προκειμένου η αναγνώρισή του να προσμετρηθεί από την πρώτη ημέρα εργασίας.

 

(Υπόδειγμα αίτησης αναγνώρισης θα σας χορηγηθεί από τα ΚΕΣΥ)

 

4.

Έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΦΜ ή φωτοτυπία κάποιου εκκαθαριστικού

τελευταίων τριών ετών.

5.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ

6.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ(ΙΚΑ)

7.

Πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση(του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή ΓενικούιατρούΔημοσίουΝοσοκομείουήιδιώτημετοοποίοναπιστοποιείταιη υγείακαιφυσικήκαταλληλότητατουυποψήφιουυπαλλήλουναασκήσειδιδακτικά καθήκοντα. (ΦΕΚ254/21-11-2013)

Υποχρεωτικήπροσκόμισημετηνπρόσληψη.Απαραίτητηπροϋπόθεσησεκάθε

περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

8.

Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού(τελευταίουτριμήνου)στοοποίοναπιστοποιείταιηψυχικήυγείατουυποψήφιου υπαλλήλουναασκήσειδιδακτικάκαθήκοντα.(ΦΕΚ254/21-11-2013)

 Υποχρεωτικήπροσκόμισημετηνπρόσληψη.Απαραίτητηπροϋπόθεσησεκάθε

περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

10

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας σε Δημόσια Σχολεία,  στο Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αντίστοιχη εκτύπωση ενσήμωντύπου ΑΣΕΠ.

Ηπροϋπηρεσίααυτήαναγνωρίζεταιωςμισθολογικήπροϋπηρεσία  και  πρέπεινα υποβληθεί στο ΠΥΣΕΕΠ (για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ) ή στο ΑΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΔΕ (για τους εκπαιδευτικούς), με την αντίστοιχη αίτησή σας, προς αναγνώριση (που επισυνάπτεται). Τονίζεται ότι η  ημερομηνία της αίτησης θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία από την πρώτη ημέρα εργασίας.

 

(Υπόδειγμα αίτησης αναγνώρισης θα σας χορηγηθεί από τα ΚΕΣΥ)

 

11

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου (για

 

 

έγγαμους). Αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Εάν υπάρχει ήδη για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τοποθέτησής σας στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας παρακαλούμε να το προσκομίσετε. Μπορεί επίσης να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης«ΕΡΜΗΣ»http://www.ermis.gov.gr),χρησιμοποιώνταςτουςκωδικούς taxisnet.

Για τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν βεβαίωση φοίτησης

12

 Φωτοτυπία πρώτης σελίδαςΒιβλιαρίουΕθνικής Τράπεζας  όπου να φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ.

 

14

Πιστοποιητικό στρατολογίας τόπου Α΄. Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει

ήδη, παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας.

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία στον πίνακα κατάταξης (πολύτεκνοι/τρίτεκνοι,πάσχοντεςαπόσκλήρυνσηκατάπλάκας,μεσογειακήαναιμία, αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω) οφείλουν να καταθέσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

 Για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε  μετοτηλ.22510-48164

(Καλαβρέζου Ευδοκία)

 

Υποκατηγορίες