Ανακοινώσεις
Τρίτη Οκτώβριος 19, 2021
logo_001.jpg

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 για την Πράξη: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό MIS 5010706

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά.

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου-Κατανομή πιστώσεων

Δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά (pdf)

Ατομικά στοιχεία (pdf)

Δελτίο τύπου για την υπ' αριθμ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61) Προκήρυξης για 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με την υπ' αριθμ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61) Προκήρυξη, προκηρύσσει 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ (του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που έχει αποκλειστικά δικαίωμα χρήσης σε σχολικό λεωφορείο διά της ενιαίας σχολικής επιτροπής Νήσου Λέσβου.

Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράρτημα ΣΟΧ 1 /2018

Έντυπο αίτησης και Υπέυθυνες Δηλώσεις

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίο περί κατανομής πιστώσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουργικά κενά που αναφέρονται στο με αριθμ. 1 συνημμένο έγγραφο.

1) Κατανομή πιστώσεων σύμφωνα με την από 18-12-2017 ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

2) Δήλωση προτίμησησης ΕΒΠ (docx) (pdf)

3) Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ ΠΕ21-26 (docx) (pdf)

4) Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ ΠΕ25 (docx) (pdf)

5) Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ ΠΕ30 (docx) (pdf)

6) Ατομικά στοιχεία (docx) (pdf)

Μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ να ελέγξουν τις προϋπηρεσίες τους και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου εγγράφου, ώστε να γίνει ορθή η μισθολογική κατάταξή τους.

Μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ-Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη.

Πίνακας προϋπηρεσιών για μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (docx) (pdf)